Bảo trì

Hệ thống đang tiến hành bảo trì, chúng tôi xin lỗi quý khách vì bất tiện này! Trong thời gian bảo trì, trang web của chúng tôi sẽ không truy cập được, rất mong quý khách thông cảm. Thời gian hoàn tất bảo trì đến 09-01-2018  12:00:00 PM (Giờ Hồng Kông).

System is under maintenance, we apologise for this inconvenience! During maintenance time, all access will pause. Completion of maintenance to 09-01-2018  12:00:00 PM (Hong Kong time).

系统正在维护中,对此给您带来的不便我们深感抱歉!在维护期间,所有游戏平台将暂停。维护至 09-01-2018  12:00:00 PM(香港时间)完成。